Regler i amerikansk fotball: Lær alt om touchdown og sack! (2024)

Kort fortalt om amerikansk fotball

Amerikansk fotball er et ballspill, hvor det gjelder å få ballen ned på enden av motstanderens bane. Du får poeng for dette, enten om du sparker ballen mellom motstanderlagets to målstolper, eller løper med ballen helt ned til enden av banen. Laget med flest poeng etter 60 minutter, vinner kampen.

Grundleggende viten om amerikansk fotball

 • Får manballen ned i motstanderlagets endzone (deres ende av banen) får man 6 poeng. Dette kalles en touchdown.
 • Etter en touchdown har det scorende lag étt forsøk på å enten sparke ballen opp mellom motstanderlagets to målstolper, eller å enda en gang få ballen ned i endzone. Dette utløser henholdsvis 1 eller 2 poeng.
 • Hvis du etter en touchdown velger å gå etter 1 poeng, kalles det "Extra point". Hvis du heller velger å gå etter de mer risikable 2 poeng, kalles det "2-point conversion".
 • Hvis det angripende lag ikke lykkes med å komme ned til endzone, kan laget prøve å sparke ballen opp mellom motstanderlagets to målstolper og få et "Field goal", som gir 3 poeng.
 • En kamp varer 60 minutter, og er inndelt i 4 quarters som hver er på 15 minutter. Mellom 2. og 3. quarter er det en lenger pause.
 • For å beholde ballen, har det angripende lag fire forsøk på å bevege ballen 10 yards (9,1m) fremover. Disse forsøkene kalles downs. Imellom hver down, blir det opplyst hvilken down som skal spilles, og hvor mange yards som mangler før det angripende lag kan få fire nye downs (og dermed ikke la motstanderen få ballen). Oppnår angrepet for eksempelkun én yard på deres første down, vil det etterfølgende være 2nd & 9, altså at det er anden down med 9 yards igjen.
 • Klarer man ikke å bevege seg 10 yards på de 4 downs, er det motstanderlaget som overtar ballen. De overtar ballen der de andre slu*ttet. Derfor bruker man ofte 4 downs på å enten score et field goal, eller med det som kalles et punt.
 • Når man punter ballen, sparker man den så langt ned mot motstanderens endzone som mulig. Her prøver man å gi motstanderen et så dårlig utgangspunkt for å komme opp til endzone og score, som mulig. Der hvor motstanderlaget overtar ballen etter punten, er der de skal starte deres angrep/angrepsserie.

Lagene

Regler i amerikansk fotball: Lær alt om touchdown og sack! (1)
 • 2 lag med 11 spillere hver, er på banen av gangen.
 • Spillerne inndeles ofte i tre forskjellige kategorier. Angrep, Forsvar og Special teams.
 • Hvilke 11 spillere som er på banen avgjøres av hvilken formasjon både angrepet og forsvaret velger å stille opp i.
 • Angrepsformasjonen er ofte basert på om angrepet vil løpe eller kaste ballen, imens forsvarets formasjon ofte er basert på hva de mener er det beste forsvar mot angrepets formasjon.
 • Når laget enten spillerforsvar eller angrep, er det sjeldent de samme spillere som har en rolle i begge formasjoner.

Banen

Regler i amerikansk fotball: Lær alt om touchdown og sack! (2)
 • Banens dimensioner er 120 x 53 1/3 yards - eller 109,7 x 48,8 meter.
 • Hver endzone er 10 yards dyp, hvilket etterlater en 100 yards lang bane.
 • I midten av hver endzones baklinje står målstolpene, som benyttes til extra point og field goal.
 • Linjeninnen endzone kaldes for "Goal line". Krysser angrepet denne linje med ballen, resulterer det i en touchdown.
 • De 20 siste yards opp mot forsvarets endzone kalles for "Red zone". Red zone har ingen officiel betydning for spillet, men brukes som indikator på den situationen, hvor angrepet når ned i red zone og burde kunne klare å score poeng. Som minimum 3 poeng i form av et field goal, da det burde være mulig for lagets kicker å sparke ballen mellom målstolpeneinnenfor de siste 20 yards.

Ballen

Regler i amerikansk fotball: Lær alt om touchdown og sack! (3)

En amerikansk fotball er oval og lett gjenkjennelig, da den ofte blir produsert i brunt skinn oghar tydelige hvite systing ned langs den ene side. Når balle kastes, flyr den i en spiral og dreier som regel rundt seg selv.

Pointscoring

Touchdown: 6 point -Ballen krysser streken inn i motstanderens endzone. Etter en touchdown har det scorende lag muligheten til å prøve på å enten få et extra point eller en 2-point conversion.

Extra point: 1 point - Etter en touchdown kan angrepet velge å sparke ballen opp mellom de to målstolpene nede bak angrepets endzone. Dette er detsikre forsøket for å få poeng etter en touchdown.

2-point conversion: 2 point - Istedet for å gå etter det mer sikre "extra point", kan det scorende lag prøve åfå ballen til å krysse streken til modstanderes endzone enda en gang, etter å ha klart åscore en touchdown til 6 point først.

Safety: 2 point - Hvisen forsvarsspiller klarer å tackle den spilleren som har ballenhelt nede i angrepets egen endzone, får de 2 point. Utover de 2 point laget får, overtar de også ballbesittelsen etteret kickoff.

Formasjoner

Angrepet stiller ofte opp i en formasjon, alt etter om de ønsker å løpe med ballen eller kaste den. Et eksempel på en løpeformasjon vil være flere store spillere, som kan dytte og blokkere motstanderforsvaret tilbake, og gi den løpende spiller (som regel en "runningback") en sjanse for å kunne løpe nedover banen.I en kasteformasjon vil man som angrep derimot ha flere lettere og raske spillere på banen, som raskt kan løpe nedoverbanen og forbi deforsvarende motstanderne.

Felles for alle angrepsformasjoner er at laget skal ha 5 linemen (linjemenn) på banen av gangen. Alle disseskal stå på "Line of scrimmage", som er derhvor ballen ligger innen spillets start. De 5 linemen er inndelt i 1 center, som står i midten av de 5 linemen, etterfulgt av 2 guards, som står på hver deres side av centeren. Ytterst står 2 tackles.

Et forsvar stiller alltid opp i den formasjonen de mener er den beste til åforsvare seg mot det de tror angrepet skal til å utføre.Stiller angrepet segopp i noe somligner en løpeformasjon, vil forsvaret ha flere større spillere på banen - for eksempel linebackers. Stiller angrepet seg opp i noe som ligner en kasteformasjon, vil forsvaret ha flere mindre og raske spillere på banen - for eksempel cornerbacks ogsafetys, ellerdefensive backs.

Begreper & straffe

Interception: Når en spiller fra det angripende lag kaster ballen, og en forsvarspiller tar den imot. Inntil denforsvarspilleren som tok i mot ballenblir tacklet av en angrepsspiller, har han/hun muligheten for å løpe ned og score touchdown. Der hvor spilleren somlaget interception tackles, er der hvor hans/hennes angrep starter det etterfølgende spill, med mindre vedkommende klarer åscore touchdown på returneringen.

Fumble: Når spilleren som har ballen tackles og mister ballen, før spilleren rekker å få et kne i bakken. Ballen er dermed fri, og den første spilleren som får tak i denovertar ballbestittelsen uanset spillerens lag. Spilleren må løpe med ballen og returnere ballen mot motstanderens endzone i et forsøk på at få en touchdown,inntil han/hun tackles. Der hvor spilleren tackles, blir spillet dødt, og spillerens angrep overtar på neste spill. Har spilleren et kne i bakken før ballen mistes, ses spilleren som nede og spillet er derfor dødt.

Prøver angrepet å kaste ballen bakover og denlander på bakken, regnes dette ogsåsom en fumble, og samtlige spillere på begge lag kan prøve å få tak i ballen.

Sack: Når det angripende lags quarterback tackles av en forsvarsspiller i mens han/har har ballen,kalles det et sack. Dette er et veldiggodt spill for forsvaret, i og med at angrepet rykkes tilbake nedover banen til der hvor quarterbacken blev tacklet, samtidig med at angrebet har mistet en "down". Altså et av deres forsøk på spillet, som i dette tilfellet endte med å gi negative yards.

Off-side: En spiller fra et det enelagenestår på motstanderens del av "Line of scrimmage" når spillet starter. Dette resulterer i at spillet starter opp på nytt, og det skyldige laget straffes med 5 yards til motstanderens fordel.

False start: Når angrepet har valgt deres formasjon og går opp mot "Line of scrimmage" og gjør seg klare, skal alle spillerne stille seg i det som kalles "set position". Altså skal de vise at de er klare til å utføre spillet. Etter at spillerne står klare kan de ikke bevege seg, i og med at dette kan få forsvarspillere til å tro at spillet settes igang. Dette resulterer i 5 yards straff.

Delay of game: Etter at et spill er dødt, har angrepet 40 sekunder til å starte neste spill. Rekker de ikke dette innen de 40 sekundene har gått, resulterer det i en5 yards straff til angrepet.

Pass Interference: Skjer nårangrepet kaster ballen, og en spiller som er i stand til å ta i motballen forstyrres i sitt forsøk på å fange ballen. Både angrepet og forsvaret kan begåpass interference mot sin motstander. Er detangrepet som gjør feilen, resulterer det i 10 yards straff til det angripende lag. Er det forsvaret som gjørfeilen, resulterer det i noe som kalles en "spot foul". Angrepet får her lov å starte neste spill der hvor feilen ble begått. Begås feilen i forsvarets endzone, starter angrepets neste spil på 1-yard linjen, kun en enkel yard fra en potensiell touchdown.

Hvor kan man spille amerikansk fotball i Norge?

INorge er amerikansk fotball organisert i Norges Idrettsforbund via særforbundet NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund). Amerikansk fotball-delen styres gjennom en seksjon i forbundet som heter Amerikansk Fotball Norge (AFN). AFN setter opp seriespillet for amerikansk fotball i Norge, hvor det pr. dags dato finnes seriespill for U15 (spillere som er 13-15 år), U17 (spillere som er 15-17 år), U19 (spillere som er 16-19 år), Damer (kvinnelige spillere som er 16 år og eldre) og Senior (spillere som er 17 år og eldre).

Sportmember forener spillere, trenere, foreldre, kasserere, webmastere mm. i et digitalt univers med muligheten for bl.a. å påmelde seg kamp og automatisk få push-varslinger om nye aktiviteter i laget. Systemet inneholder også funksjoner til å booke baner, betale kontigent og opprette en gratis hjemmeside.

Opprettelsen er 100% gratis på Sportmember.no, uansett om du er en del av et litelag eller en større klubb. Test det utved å klikke på "Oppret profil" øverst på denne siden.

Reglene i denne artikkelen er basert på de officielle regler fraNFL.

Regler i amerikansk fotball: Lær alt om touchdown og sack! (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 5951

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.